ForsideVIDEN OM: Love og bekendtgørelser vedrørende miljøledelse

VIDEN OM: Love og bekendtgørelser vedrørende miljøledelse

Nedenstående liste angår de typiske lovkrav i forbindelse med miljøledelse og miljøcertificering (f.eks. ISO 14001). Som medlem af Danske Busvognmænd kan du løbende blive opdateret, når nedenstående love eller bekendtgørelser ændres.

14-11-2017

Danske Busvognmænd opdaterer løbende nedenstående lovliste. Hvis du ønsker, at du eller en medarbejder skal modtage en mail hver gang listen opdateres, kan du sende mailadressen til michael@db-dk.dk med emnet 'Opdatering ISO 14001'.

Nødvendig lovkravliste for ISO 14001 (miljøledelsessystem)

Hvis du har eller skal have en ISO 14001-certificering er det vigtigt som minimum at have styr på tre nedenstående love og bekendtgørelser

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26-06-2010 
Opsummering af miljøbeskyttelsesloven
De overordnede retningslinjer omkring forurening findes i  miljøbeskyttelsesloven. Loven beskriver desuden myndighederne på området, godkendelsesordninger, ankeforløbet og mulighed for sanktioner på området. Loven er en såkaldt rammelov. Dette betyder, at de nærmere regler på områderne fastlægges i en række bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer til reguleringen af miljøområdet. Bekendtgørelser udstedes af især miljøministeren, mens vejledninger og orienteringer normalt udarbejdes af styrelserne som eksempelvis Miljøstyrelsen.

Autoværkstedsbekendtgørelsen nr. 1733 af 22-12-2015
Bekendtgørelsen omfatter virksomheder med autoværksted. Bekendtgørelsen fastsætter regler med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening samt gener fra autoværksteder ved etablering og drift.

Olietankbekendtgørelsen nr. 1321 af 21-12-2011
Bekendtgørelsen omfatter virksomheder med olietank, dog med undtagelser jf. § 2.

Bekendtgørelse om energisyn i store virksomheder nr. 1212 af 19-11-2014
Bekendgørelsen gælder kun virksomheder med over 250 medarbejdere og en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro eller balance på 43 mio. euro aflagt efter årsregnskab. Bekendtgørelsen bestemmer, at disse virksomheder minimum hvert fjerde år skal foretage energisyn efter bekendtgørelsens bestemmelser, kapital 2. Energisynet kan med fordel inkorporeres i miljøledelsessystemet ISO 14001 (f.eks. ved at integrere afsnit 4.4.3 i ISO 5001 (energiledelsessystem) med ISO 14001), hvorved ISO 14001-certificeringen gælder som dokumentation over for Energistyrelsen. Energisynet vil først blive auditeret af certificeringsbureauerne som en del af ISO 14001 fra maj 2016.

CLP-forordningen (fareklassificering) nr. 1272/2008
Forordningen omhandler klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Alle kemikalier på hylderne skal være mærket med de nye rød-sorte CLP-farepiktogrammer. Samme regler går også igen på sikkerhedsdatabladene. Ændringen har betydning for alle brugere af kemikalier. Alle kemikalier, der er fareetiketteret efter det gamle system, er ulovlige at anvende.
 

Relevant lovkravliste i forbindelse med ISO 14001

Afhængig af din virksomheds og dit miljøledelsessystems sammensætning kan nedenstående love og bekendtgørelser være relevante. Vær opmærksom på, at særlige lokale regionale og kommunale krav kan være relevante for netop din virksomhed og varetagelsen af jeres miljøledelsessystem. Dette skal afklares i den pågældende kommune/region.  

Relevant lovkravliste til ISO 14001 

Maskinedirektivet 2006/42/EF
Vedr. periodisk eftersyn af elektrisk håndværktøj: Elektrisk håndværktøj skal efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger for at sikre, at udstyret er i orden. Det krav gælder uanset, at bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen om periodisk el-eftersyn af transportabelt el-håndværktøj er faldet fra. Periodisk eftersyn er relevant for alle, der benytter dobbelt- eller tripelt isoleret el-værktøjer. Herunder også forlænger- og fordelerledninger.


Vejledninger og anbefalede metoder

Ved varetagelsen af et miljøledelsessystem og et godt arbejdsmiljø i forbindelse hermed kan nedenstående vejledning og brugsanvisninger anvendes

Arbejdsmiljøvejviser 30: Transport af passagerer
Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører
Atex i autobranchen
Vejledning om ergonomi og rengøring
Kemi på autoværkstedet trin for trin
Transport af kørestolsbrugere
Luftforurening og ventilation i autobranchen
Vejledning om rengøringsmidler
Vejledning i anvendelse af maskindirektivet