ForsideHandicap- og specialkørselRapport om kørselsordninger tegner ikke hele billedet

Rapport om kørselsordninger tegner ikke hele billedet

Danske Busvognmænd påpeger flere mangler ved Finansministeriets rapport om kommunale og regionale befordringsordninger.

17-04-2012

Finansministeriet har fået udarbejdet en god rapport, der kortlægger og analyserer de kommunale og regionale befordringsordninger og omkostningerne herved. Et godt stykke arbejde, der belyser dette betydelige velfærdsområde. Danske Busvognmænd er glade for den viden, der er tilvejebragt og ser frem til de nødvendige politiske og økonomiske diskussioner, der kommer i forlængelse af rapporten. Ifølge foreningen tegner rapporten dog ikke hele billedet.

Rapporten konkluderer, at konkurrenceudsættelse, kørselsvolumen og kapacitetsudnyttelse i kørselsordningerne bidrager til at få omkostningerne ned. Kommunerne og regionerne skal derfor sørge for, at der sker udbud af kørselsordninger, overveje fællesudbud af flere forskellige kørselsordninger, udbud på tværs af kommuner eller gennem trafikselskabernes Flextrafik. I Danske Busvognmænd – hvis medlemmer udfører buskørsel for kommuner, trafikselskaber og regioner, læses rapporten med stor interesse. ”Rapporten viser, at kommunerne og regionerne har et stort ansvar for at få tilrettelagt deres indkøb af kørselsordninger på den rigtige måde.”, fortæller Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Rapporten får dog ikke kun roser med på vejen fra Danske Busvognmænd. ”For det første tager rapporten – i sin beregning af besparelsespotentialet - ikke højde for, at der netop nu sker en betydelig udvikling indenfor det kommunale kørselsområde, hvor der i højere grad udbydes samlede udbud af kørselsordninger med fokus på både pris, kvalitet og optimering i kørselstilrettelæggelsen. For det andet har den som præmis, at tilbudspriserne i trafikselskaberne er baseret på operatørernes forventning om høj kapacitetsudnyttelse. Rapportens forfattere burde vide, at en stor del af Flextrafikken udføres på baggrund af variable et-årige kontrakter uden garanti for kørselsomfanget. Trafikselskaberne lægger altså ikke et loft over den kapacitet, de ønsker at trække på, og garanterer heller ikke, at den vil blive udnyttet fuldt ud. Det er altså det modsatte af en høj kapacitetsudnyttelse.”, forklarer Lasse Repsholt.

En tredje kritik Danske Busvognmænd rejser af rapporten er, at den ikke beskriver, at trafikselskabernes forretningsmodel har vist sig at have væsentlige sociale og sikkerhedsmæssige ulemper. ”Der har i en del år været diskussioner af aflønningsniveauet blandt de operatører, der kører Flextrafik for trafikselskaberne. Provisionsbaseret aflønning på et meget lavt niveau medvirker til at holde tilbudspriserne nede, men forhindrer også et afbalanceret konkurrence mellem operatørerne. Det harmonerer også dårligt med den generelle indsats, Regeringen og arbejdsmarkedets parter har iværksat mod social dumping. Endelig planlægger trafikselskaberne kørslen uden at tage hensyn til chaufførernes arbejdstidsregler og køre- og hviletidsregler. De nuværende lave timepriser i trafikselskaberne er altså baseret på forhold, der ikke er holdbare på lang sigt. Rapporten tegner dermed ikke hele billedet af kørselsordningerne i dag.” afslutter Lasse Repsholt.