ForsideHandicap- og specialkørselFrikommune eller afgiftsspekulation?

Frikommune eller afgiftsspekulation?

Frikommune-forsøg skal ikke bane vejen for tvivlsom, kommunal omgang med trafiksikkerhed og de lige konkurrencevilkår.

06-01-2017

Frikommuneforsøgene blev sat i gang i 2012 med ni kommuner og føres nu videre med 44 kommuner, der skal anvise nye og effektive løsninger på de udfordringer, kommunerne står over for. Og gerne fjerne unødigt bureaukrati i den kommunale sektor.

På baggrund af erfaringer fra Vejle Kommune og et forslag herfra, lægger Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) nu op til, at kommunerne skal have friere adgang til at bruge de afgiftsfrie busser. Det skriver altinget.dk

Frikommune-forsøg sparer kommunerne for afgifter…

Busser der bruges af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner og anvendes til befordring af egne beboere er i dag fritaget for registreringsafgift. Det er anvendelsen af disse busser, der ifølge Social- og Indenrigsministeren skal være i ”friere tøjler” uden, at der skal betales registreringsafgift. Det lyder selvfølgelig som en fornuftig regelforenkling men tag ikke fejl. Der er først og fremmest tale om afgiftstænkning, og kursen er sat mod en tilsidesættelse af lov om buskørsel. Det er ikke en farbar vej, mener Danske Busvognmænd.

…men der er også hensyn til faglighed og trafiksikkerhed

”Kørsel med busser foregår under et omfattende regelsæt i Danmark (og i EU), der sikrer fagligheden, den økonomiske bæredygtighed, trafiksikkerheden, lige konkurrencevilkår samt chaufførernes løn- og arbejdsvilkår. Erhvervsmæssig buskørsel er derfor omfattet af lov om buskørsel og et krav om tilladelse. Disse hensyn risikerer at ryge ud med badevandet, hvis man gennemfører en lempelse med enøjet fokus på kommunernes afgifter,” udtaler Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

”Vi vil i hvert fald holde øje med det forslag, der kommer om kommunernes buskørsel. Og når diskussionen nu er i gang, har vi tre bedre forslag til, hvordan kommunerne kan få en mere effektiv afvikling af deres kørsel,” afslutter Lasse Repsholt.

Opdatering den 6. januar 2017

Danske Busvognmænd afgav den 3. januar 2017 høringssvar på Social- og Indenrigsministeriets lovforslag om nye afgiftsregler for institutionernes busser. Foreningen gør opmærksom på, at der kan være et afgiftsmæssigt provenutab forbundet med forslaget. Derudover skriver Danske Busvognmænd.

"En konsekvens af lovforslaget (øget fleksibilitet) vil være, at den mængde buskørsel, der udføres af og for plejecentre og lignende institutioner forøges. Dermed vil en større trafikmængde blive udført af institutioner (og chauffører), der ikke har de økonomiske og faglige forudsætninger, der kræves i henhold til lov om buskørsel. Alt andet lige vil beboerne og de hjemmeboende ældre, der benytter bustrafikken få et ringere og mindre, fagligt velfunderet kørselstilbud, end tilfældet er i dag."

Fakta: Fredericia Kommune politianmeldt for ulovlig buskørsel

Når Danske Busvognmænd er skeptiske overfor en mere fri adgang for kommunerne til at køre med de afgiftsfrie busser, er det med god grund. Det viser for eksempel en aktuel sag fra Fredericia Kommune. Her måtte Trafik og Byggestyrelsen true det lokale brandvæsen (Trekantbrand) med en anmeldelse for ulovlig buskørsel med 18 busser i starten af 2016. Politiet efterforsker i øjeblikket sagen. Det er Lokalavisen – Fredericia, der har set nærmere på forholdene i Fredericia.