ForsideTuristbuskørselFlermandsbetejning, husk at følges ad

Flermandsbetejning, husk at følges ad

Ved Retten i Kolding fik Danske Busvognmænd reduceret bødestraffen og fjernet en betinget frakendelse af kørekortet for en medlemsvirksomhed. Men chaufførerne skal stadig huske at følges ad - hele vejen - når bussen er betjent af to mand.

16-02-2017

Ved en virksomhedskontrol hos Vejle Turisttrafik ApS slog Rigspolitiet i foråret 2014 ned på en tur fra Østrig til Vejle, der var kørt i februar samme år efter reglerne om to-mandsbetjening. Dette var sket helt efter planen og køre- og hviletidsreglerne overholdt hele vejen igennem!

Men. Efter at de to chauffører havde vasket og rengjort bussen, tjekkede den ene chauffør ud, fordi han skulle til sit barnebarns fødselsdag. Chauffør nr. to lod førerkortet sidde i yderligere 41 minutter, mens han parkerede bussen og ordnede papirarbejdet. Ifølge anklagemyndigheden var chauffør nr. to nu ikke længere omfattet af reglerne om flermandsbetjening, og der blev udmålt en bødestraf på 6.200 kr. til chaufføren samt en betinget frakendelse af førerrettet mens Vejle TuristtrafikApS stod til en bødestraf på 12.400 kr. (2 x chaufførens bødestraf).

Med hjælp fra Danske Busvognmænd gik Vejle Turisttrafik ApS og chaufføren sammen i retten om sagen. Byretten i Kolding nåede frem til, at betingelserne for flermandsbetjening ikke var overholdt men konstaterede også at:

  • Langt størstedelen af kørslen blev gennemført i overensstemmelse med reglerne om 2 førere, og
  • Overtrædelsen kan ikke anses for at have indebåret færdselssikkerhedsmæssige risici af den karakter, der begrunder reglerne om køre- og hviletid.

Derfor reducerede Byretten i Kolding straffen til to bødestraffe af 1.000 kr. (chauffør nr. 2 og vognmand) samtidig med, at chaufføren ikke fik frakendelse af føreretten.

"Vi er glade for byrettens konklusion. Den er i overensstemmelse med retspraksis og i bund og grund også mere rimelig, end anklagemyndighedens påstand. Det ændrer dog ikke på, at chaufførerne skal være meget opmærksomme på reglerne om flermandsbetjening. I starten af tur en skal begge chauffører være om bord på bussen (med førerkortet i takografen) indenfor 1 time. Men så skal begge chauffører også være til stede resten af kørselsforløbet," udtaler chefkonsulent Lasse Repsholt, der bistod med sagen i Kolding.

Fakta: Det siger reglerne om flermandsbetjening:

Af bestemmelserne om flermandsbetjening i henhold til forordning Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport (Køre- og hviletidsforordningen) fremgår:

Artikel 4, stk. 1 litra o)  (Definitioner)

”flermandsbetjening”: den situation, hvor der i hver kørselsperiode mellem to på hinanden følgende daglige hviletider eller mellem en daglig hviletid og en ugentlig hviletid er mindst to førere om bord på køretøjet for at udføre kørsel. Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre førere valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden.

og 

Artikel 8

1. Føreren skal have daglige og ugentlige hviletider.

2. Inden for hver periode på 24 timer efter afslutningen af den foregående daglige eller ugentlige hviletid skal føreren have holdt en ny daglig hviletid.

Hvis den daglige hviletid, som falder inden for 24 timers perioden, er på mindst ni timer, men mindre end 11 timer, skal den betragtes som reduceret daglig hviletid.

3. En daglig hviletid kan forlænges til at udgøre en regulær ugentlig hviletid eller en reduceret ugentlig hviletid.

4. Føreren må højst holde tre reducerede daglige hviletider mellem to ugentlige hviletider.

5. Uanset stk. 2 skal en fører, der deltager i flermandsbetjening, have holdt en ny daglig hviletid på mindst ni timer senest 30 timer inden afslutningen af den daglige eller ugentlige hviletid