ForsideOm osDB's vedtægter

DB's vedtægter

Nedenfor kan du læses vedtægterne for Danske Busvognmænd pr. 10/11 2012

02-04-2018

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Busvognmænd (DB). Dens hjemsted er hovedsekretariatets adresse.


§ 2 Foreningens formål

DB’s formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder og andre erhvervsorganisationer i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv.

DB kan i eget navn og på medlemmernes vegne etablere og forestå ledelsen af virksomheder i udlandet, såfremt etableringen sker i medlemmernes interesse og til støtte for udøvelsen af deres erhverv.

Til opfyldelse af foreningens formål kan DB’s hovedbestyrelse søge optagelse i nationale og internationale organisationer. Medlemsforholdet kan til enhver tid bringes til ophør ved beslutning truffet af DB’s hovedbestyrelse.


§ 3 Medlemsoptagelse

Som aktivt medlem kan optages enhver, der udfører erhvervsmæssig buskørsel og har tilladelse hertil i henhold til lov om buskørsel. Endvidere kan en vognmand med tilladelse til sygetransport optages som medlem. Hovedbestyrelsen kan endvidere beslutte at optage andre, der har tilladelse til at udføre anden erhvervsmæssig personbefordring.
 
Som passivt medlem kan optages tidligere aktive medlemmer samt selskaber, foreninger, organisationer o.lign., som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab. Passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem tilstilles DB’s sekretariat. DB’s hovedbestyrelse afgør endeligt, om anmodningen kan imødekommes.


§ 4 Ophør af medlemskab
 
Retten til at være medlem af DB kan fortabes efter hovedbestyrelsens beslutning, når:

a) medlemmet ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
b) medlemmet ved sin adfærd eller undladelser groft miskrediterer busbranchen.
c) medlemmet ikke overholder DB’s vedtægter.
d) medlemmet ikke senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav er afgivet, betaler fastsatte kontingenter.
e) medlemmet ikke efterkommer hovedbestyrelsens beslutninger.
f) ganske særlige forhold i øvrigt gør det påkrævet, at medlemskabet ophører.

Hovedbestyrelsen i DB træffer endelig afgørelse om eksklusion. Forinden endelig afgørelse træffes, indkaldes medlemmet til over for hovedbestyrelsen at redegøre for sine synspunkter, medmindre der er tale om eksklusion efter litra c). Indkaldelse sker skriftligt ved anbefalet brev med min. 7 dages varsel. I brevet angives årsagen til den påtænkte eksklusion. Udebliver medlemmet uden oplyst lovligt forfald, kan eksklusionen ske uden yderligere varsel. Ved eksklu¬sion fortabes alle medlemsrettigheder straks.
 
Reglerne om eksklusion finder tilsvarende anvendelse for passive medlemmer.

Genoptagelse kan kun ske, hvis forholdet, der har givet anledning til eksklusion, er berigtiget.


§ 5 Udmeldelse
 
Udmeldelse af DB kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til DB’s sekretariat. Medlemskabet ophører i så fald ultimo det kvartal, hvori udmeldelsen modtages. Udmeldte medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent og intet krav på foreningens eventuelle formue.


§ 6 Kontingent og oplysningspligter
 
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for opkrævning af kontingent i form af et kontingentregulativ, herunder kontingentets størrelse og sammensætning. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. 

Såfremt det enkelte medlem er koncernforbundet med andre virksomheder, der driver virksomhed som nævnt under § 3, eller såfremt ejerkredsen bag et medlem driver anden virksomhed som nævnt under § 3, kan hovedbestyrelsen ud fra et konkret skøn beslutte, at kontingentet fastsættes ud fra det grundlag, disse virksomheder sammenlagt betinger.

Ved kontingentrestancer kan det skyldige beløb sendes til incasso.

Medlemmerne har pligt til på forlangende af DB at indsende oplysninger om antal busser, antal tilladelser udstedt i henhold til Bekendtgørelse af lov om buskørsel samt anden lovgivning om erhvervsmæssig personbefordring, lønsum samt andre oplysninger til brug for DB’s statistik og kontingentberegning, samt til løbende at indberette ændringer af ovenstående forhold til DB.


§ 7 Regnskabsår

DB's regnskabsår er kalenderåret.


§ 8 Inddeling i kredse og sektorer

DB’s medlemmer organiseres i 3 kredse og 3 sektorer.

De 3 kredse er:

Kreds 1: Region Nordjylland og Region Midtjylland
Kreds 2: Region Syddanmark
Kreds 3: Region Hovedstaden, Region Sjælland og Færøerne. Bornholm har dog adgang til at opretholde sin egen kreds med egen kredsbestyrelse og kredsøkonomi. Kredsens formand er tilforordnet ved hovedbestyrelsesmøder.

Medlemmer optages normalt i den kreds, hvori de har hjemsted.

Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra, således at medlemmer, der udøver virksomhed i flere kredse, kan optages i de respektive kredse for så vidt angår den del af virksomheden, der er hjemmehørende i den pågældende kreds.

De 3 sektorer er:

Sektor 1: Turistsektoren
Sektor 2: Rutesektoren
Sektor 3: Handicapsektoren

Medlemmer kan optages i de sektorer, hvori deres busser er tilmeldt jf. § 10.


§ 9 Kredsbestyrelser

Arbejdet i den enkelte kreds ledes af en kreds¬bestyrelse på minimum 3 og maksimum 6 personer. Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger i kredsbestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er for¬mandens stemme afgørende.

Kredsene afholder hvert år en ordinær kredsgeneralforsamling. Indvarslingen skal finde sted med 14 dages skriftligt varsel ledsaget af dagsorden. Hovedbestyrelsen fastsætter datoen for kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Kredsgeneralforsamling skal afholdes senest 21 dage før det ordinære årsmøde.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Kredsformandens beretning
3) Forelæggelse af kredsregnskab
4) Valg af kredsformand
5) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af medlemmer til sektorudvalgene
7) Valg af revisor og suppleant
8) Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes forelagt årsmødet
9) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til kreds¬formanden senest 8 dage før afholdelse af kredsgeneralforsamlingen. Kredsformanden skal herefter sikre, at forslaget er kredsens medlemmer i hænde senest 4 dage før kredsgeneralforsamlingen.

Der kan indkaldes til ekstraordinær kredsgeneralforsamling med mindst 14 dages skriftligt varsel, hvis det forlanges af kredsbestyrelsen, DB’s hovedbe¬styrelse eller mindst én trediedel af de aktive medlem¬mer i kredsen.
 
Referat af kredsgeneralforsamlingen samt kopi af kredsens regnskab skal straks sendes til DB’s sekretariat. 


§ 9a Sektorudvalgene

Arbejdet i de enkelte sektorer ledes af et sektorudvalg på 6 personer. Sektorudvalgene vælger af sin midte en formand.  Sektorudvalgenes medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger i sektorudvalgene træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hver kreds vælger 2 medlemmer til de respektive sektorudvalg.

Opnår en kredsformand valg til sektorformand indtræder vedkommende i hovedbestyrelsen i sin egen¬skab af sektorformand. Kredsnæstformanden i den pågældende kreds indtræder i hovedbestyrelsen som repræsentant for kredsen.


§ 10  Stemmeret og valgbarhed

Stemmeberettiget og valgbar er alle medlemmer der er aktive busvognmænd, hvorved forstås:
Medlemmer der er indehaver af EP-tilladelse og samtidig er registreret ejer/bruger af bus

Eller:

En ansat i en medlemsvirksomhed på direktions¬niveau med dertil hørende sædvanlige pligter, ansvar og kompetencer.

Tilladelsesindehaveren eller den ansvarlige leder kan give fuldmagt til en ansat direktør eller funktionær, som herefter kan afgive stemme og bliver valgbar.

Ved årsmøder og kredsgeneralforsamlinger har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det samlede antal busser, der er optaget hos DB pr. 1. april det pågældende år.

Ved sektorvalg har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det antal busser, der hos DB er tilmeldt de enkelte sektorer pr. 1. april det pågældende år.

I sektor 1 optages busser, der hovedsageligt anvendes til anden erhvervsmæssig personbefordring med bus end rutekørsel samt international personbefordring reguleret af internationale aftaler.

I sektor 2 optages busser, der hovedsageligt anvendes til almindelig rutekørsel.

I sektor 3 optages busser, der hovedsageligt anvendes til individuel handicap-kørsel eller speciel rutekørsel.

Ved årsmøder, kredsgeneralforsamlingen og sektorvalg fastsættes stemmerne således:
   
1 - 10 busser: 1 stemme pr. bus
  
11 -  100 busser: Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 5 busser

101 eller flere busser: Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 10 busser

Intet medlem kan ved de enkelte valghandlinger have mere end 100 stemmer.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. En medlemsvirksomhed kan have fuldmagt med fra højst én anden medlemsvirksomhed.


§ 10 a Forretningsordener for kredse og sektorer

Hovedbestyrelsen skal ved forretningsordener for hver af de 3 sektorer træffe beslutninger om:
a) Sektorens opgaver og kompetencer
b) Udførelsen af sektorens opgaver med særligt henblik på at sikre en overordnet koordinering på tværs af sektorer.


Årsmøde

§ 11 Årsmødet er DB’s øverste myndighed.


§ 12 Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal.


§ 13 Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted fastsættes af hovedbestyrelsen.

Indkaldelse – ledsaget af dagsorden – sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse direkte til de enkelte medlemmer eller ved bekendtgørelse i DB’s medlemsblad.

Dagsordenen fastsættes af hovedbestyrelsen, men skal dog altid indeholde følgende punkter:

1) Landsformandens beretning om DB’s virke i det forløbne år
2) Fremlæggelse af regnskab
3) Valg af landsformand (såfremt denne er på valg)
4) Valg af to revisorer samt en suppleant
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt


§ 14 Hovedbestyrelsen udpeger dirigenten.

Dirigenten er uafsættelig og har den øverste myndighed med hensyn til forhandlingernes førelse.

Alle valg og afstemninger – med undtagelse af afstemning om DB’s opløsning, jf. § 22 – afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Årsmødet vælger DB’s landsformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Landsformanden vælges for to år ad gangen. Landsformanden kan ikke samtidig være kredsformand eller sektorformand. Landsformanden kan genvælges.

Årsmødet vælger – efter indstilling fra hovedbestyrelsen – en statsautoriseret revisor til at udarbejde årsregnskabet. Herudover vælges en revisor samt en suppleant herfor blandt medlemmerne. Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på det ordinære årsmøde, skal fremsendes skriftligt ledsaget af en kort motivering, således at det er DB’s sekretariat i hænde senest 20 dage før årsmødets afholdelse.

Forinden forslag kan optages på dagsordenen, skal det endvidere være vedtaget på mindst én kredsgeneralforsamling, medmindre det fremsættes af hovedbestyrelsen.

Over alle årsmøder udfærdiges et referat.


§ 15 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 4 af kredsene og sektorerne forlanger det og samtidig fremsender motiveret forslag til dagsordenen.

Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for ekstraordinært årsmøde, således at mødet afholdes senest 1 måned efter, at kravet er DB’s sekretariat i hænde.

Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev til de stemmeberettigede.


Hovedbestyrelsen

§ 16 Hovedbestyrelsens sammensætning

DB ledes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af landsformanden samt de tre kredsformænd og de tre sektorformænd.

Landsformanden er født formand for hovedbestyrelsen, mens hovedbestyrelsen af sin midte vælger næstformanden.

Den til enhver tid siddende næstformand er suppleant for landsformanden og træder således i dennes sted i tilfælde af forfald eller afgang, indtil ny formand vælges på førstkommende årsmøde.


§ 17 Hovedbestyrelsens opgaver

Hovedbestyrelsen skal påse, at DB ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, DB’s vedtægter samt årsmødets beslutninger.

Forhandlinger af generel betydning for buserhvervet føres af hovedbestyrelsen eller den eller de af hovedbestyrelsen udpegede personer.


§ 18 Hovedbestyrelsens kompetence
 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Landsformanden honoreres. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen indkaldes til møder af landsformanden, når denne ønsker det, dog mindst 4 gange årligt, og skal indkaldes, når mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det.

Ved afstemninger i hovedbestyrelsen er landsformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Der skal føres referat over hovedbestyrelsens møder.

Regler for udgiftsgodtgørelse og mødehonorarer i forbindelse med møder o. lign. til hovedbestyrelsesmedlemmerne, udvalgsmedlemmerne samt eventuelt disses ledsagere, fastsættes af hovedbestyrelsen.


§ 19 DB’s daglige ledelse
 
Den daglige ledelse af DB’s sekretariat – herunder ansættelse og afskedigelse af personale – og den med foreningen forbundne administration varetages af DB’s direktør i nært samarbejde med landsformanden og hovedbestyrelsen.

Direktøren ansættes og afskediges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra landsformand og næstformand, der også træffer beslutning om ansættelsesforholdet og kompetenceområdet.

Direktøren deltager i hovedbestyrelsens møder, medmindre forhold, der direkte berører direktørens ansættelsesforhold eller kompetenceforhold, skal behandles. Direktøren har ingen stemmeret.


§ 20 Tegningsret
 

DB tegnes af landsformanden - i hans fravær af næstformanden - eller af direktøren hver for sig.

Ved etablering af kassekredit, optagelse af lån, påtagelse af kautionsforpligtelse eller anden sikkerhedsstillelse samt erhvervelse, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes DB af den samlede hovedbestyrelse.

For DB’s forpligtelser hæfter DB med sin formue. Ingen medlemmer – herunder hovedbestyrelsesmedlemmer – hæfter personligt for DB’s forpligtelser.


§ 21 Informationspolitik
 
DB udgiver et medlemsblad. Medlemsbladet skal virke som bindeled mellem DB og de enkelte medlemmer samt bringe stof af interesse for medlemmerne og desuden virke som DB’s officielle meddelelsesorgan til medlemmerne, offentlige myndigheder, organisationer m.fl.

DB’s direktør er ansvarshavende redaktør i henhold til presseloven.

Rammerne for DB’s informationspolitik i øvrigt fastlægges af direktøren og hovedbestyrelsen i forening.

§ 22 DB’s opløsning

DB’s opløsning kan kun vedtages på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.

Til vedtagelse af beslutning om DB’s opløsning kræves, at mindst 2/3 af det samlede antal stemmer er repræsenteret, samt at 2/3 af disse stemmer for DB’s opløsning. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men opnår forslaget dog flertal blandt de afgivne stemmer, indkaldes til ekstraordinært årsmøde, der afholdes inden 14 dage. Dette møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Forslaget anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Beslutter et årsmøde, at DB skal opløses, skal mødet samtidig tage beslutning om, ved hvem og på hvilken måde DB’s forpligtelser skal afvikles, og hvorledes der skal forholdes med DB’s eventuelle formue.


§ 23 Æresmedlemmer

DB’s hovedbestyrelse kan, når der er særlige grunde hertil, hædre en person ved at udnævne denne til æresmedlem af DB. Æresmedlemmer indbydes til at deltage i DB’s årsmøde for DB’s regning. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.


§ 24 Søgsmål
 
Foreningens værneting er hovedsekretariatets adresse.

Søgsmål angående dirigentens trufne beslutninger skal være anlagt senest 4 uger efter årsmødets afholdel¬se, dog senest 2 uger for så vidt angår beslutninger truffet på kredsgeneralforsamlinger.


§ 25 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen dog således, at afstemninger der afholdes i tilknytning til vedtagelsen af vedtægterne skal ske ved de delegerede i overensstemmelse med de hidtil gældende vedtægter.